Prof. Dr. Jetmir Likaj

jetmir.likaj@uni-pr.edu
Profesor
Fakulteti Ekonomik
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Informatikë
  • Financat Ndërkombëtare
  • Ekonomiksi i Tregtisë Ndërkombëtare

Ligjëron lëndët në Master:
  • Financat Ndërkombëtare.