Prof.Dr.Sinan Ademaj

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
sinan.ademaj@uni-pr.edu
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Makroekonomia I
  • Makroekonomia II
  • Historia e mendimit ekonomik


Ligjëron Iëndët në Master:

  • Ekonomiksi menaxherial

CV-Prof.Dr.Sinan Ademaj