Prof.Dr.Enver Kutllovci

enver.kutllovci@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Menaxhmenti strategjik
  • Menaxhimi i projekteve
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore

Ligjëron lëndët në Master:
  • Menaxhmenti strategjik
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore.

CV-Prof.Dr.Enver Kutllovci