• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të), për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i dytë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themeleore-bachelor në vitin akademik 2019- 2020

Konkurs plotësues - afati i dytë (II-të), për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i dytë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themeleore-bachelor në vitin akademik 2019- 202...

Më shumë

Vendimi dhe Raportet vlerësuese të konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm 2019/20

Në bazë të nenit 76 të Statutit të UP-së dhe nenit 8 pika 2 të rregullores së UP-së me numër protokolit 2/475 të datës 08.09.2017 si dhe raporteve të Komisioneve vlerësuese, Këshilli i Fakultetit E...

Më shumë

Mundësi për punë praktike në Fondin për Sigurime Shëndetësore

Njoftohen studentët e interesuar se Fondi për Sigurime Shëndetësore ofron punë praktike për pesë studentë të Fakultetit Ekonomik që janë në vitin e fundit të studimeve.

Më shumë

Shtyhet Afati i paraqitjes së provimeve (Afati i Shtatorit 2019)

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor dhe Master , se shtyhet Afati i paraqitjes së provimeve
deri me datën 29.08.2019  në ora 15:30.


Më shumë

NJOFTIM PËR RIHAPJE TË SEMS-it Për regjistrimin e semestrave për vitin akademik 2018/19

Njoftohen studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët për shkaqe të ndryshme nuk kanë arritur që t’i regjistrojnë semestrat e vitit akademik 2018/19 nga viti i dytë i studimeve e tutje,...

Më shumë