Dekani i Fakultetit

    Prof.Ass.Dr.But Dedaj
  Dekani i Fakultetit Ekonomik

Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 E-mail: [email protected]