Departamentet në Fakultetin Ekonomik

Fakulteti Ekonomik ka këto departamente:

  1. Financa, Banka dhe Kontabilitet
  2. Menaxhment dhe Informatikë
  3. Marketing
  4. Ekonomiks
  5. Kontabilitet