Prof.Ass.Dr.Mrika Kotorri

Profesor asistent
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Menaxhmenti strategjik
  • Komunikim biznesi
  • Menaxhimi i projekteve
  • Mikroekonomia I .

CV-Prof.Ass.Dr.Mrika Kotorri