Prof.Ass.Dr.Nagip Skenderi

Profesor asistent
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor :

-Hyrje në biznes 
-Ekonomia dhe politika monetare
-Makroekonomi


 Ligjëron lëndët në Master :
-Mjedisi në biznes


CV-Prof.Ass.dr.Nagip Skenderi