Master Ekonomiks

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Matematika e Avancuar 6
O Mikroekonomi e avancuar 6
O Makroekonomi e Avancuar 6
O Metodat Hulumtuese 4
Z Organizimi i industrisë 4
Z Ekonomiksi i Ambientit 4
Z Ekonomiksi i Shëndetësisë 4
Z Ekonomiksi i Personelit  4

Në semestrin e parë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i I-rë, Semestri i II-rë

O/Z   Lëndët ECTS
O Ekonometria e Avancuar 6
O Ekonomiksi i sjelljes 6
O Ekonomiksi i zhvillimit 6
Z Kompania Multinacionale ne Ekonomine e Globalizuar 4
Z Ekonomiksi i Kapitalit Njerezor 4
Z Teoria e Lojerave 4
Z Ekonomiksi Gjinor 4

Në semestrin e parë zgjedhen tri lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i III-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Ekonomia Monetare: Teoria dhe Politikat 6
O Ekonomiksi Publik i Avancuar 4
O Politika e Tregtise e Avancuar 6
O Ekonomiksi Financiar dhe Rreziku 6
Z Ekonomiksi i Burimeve Natyrore 4
Z Analiza Ekonomike e Firmes 4
Z Mikroekonometria e Avancuar 4
Z Makroekonometria e Avancuar 4

Në semestrin e tretë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i IV-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Punim Seminarik për tezat  e Masterit  2
O Tezat e Masterit 28