Bachelor Kontabilitet

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Mikroekonomi  6
O Matematika për ekonomistë 6
O E drejta biznesore 4
O Gjuhë e huaj (anglisht, gjermanisht, frangjisht) 4
Z Parimet biznesore 4
Z Sociologjia ekonomike 4
Z Integrimi Ekonomik Evropian 6
Z Bazat e Marketingut 6

 

Në vitin e I-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 10 ECTS

 

Viti i I-rë, Semestri i II-të

O/Z Lëndët ECTS
O Makroekonomi 6
O Kontabilitet 6
O Statistikë 6
O Matematika financiare 4
Z Kontratat në biznes 4
Z Kontabilisti në biznes 4
Z Hyrje në metodat hulumtuese 4
Z Parimet e menaxhmentit 4

 

Në semestrin e II-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 8 ECTS

 

Viti i II-rë, Semestri i III-të

O/Z Lëndët ECTS
O Kontabiliteti financiar 5
O Bazat e kontabilitetit të menaxhmentit 5
O Kontabiliteti tatimor 4
O Auditimi i brendshëm 4
Z Marketingu për kontabilistë 4
Z Menaxhmenti dhe sjellja organizative 4
Z Informatika 4
Z Kontabiliteti i bizneseve të vogla 4

 

Në semestrin e III-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS

 

Viti i II-rë, Semestri i IV-të

O/Z Lëndët ECTS
O Kontabiliteti i kostos 5
O Raportimit financiar I 6
O Kontabiliteti i sektorit publik 5
O Financat 6
Z Bazat e riskut dhe menaxhimi i tij 4
Z Ndërmarrësia dhe menaxhimi i NVM-ve 4
Z Tatimet në BE 4
Z Parimet e financave të korporatave 4

 

Në semestrin e IV-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 8 ECTS

 

Viti i III-rë, Semestri i V-të

O/Z Lëndët ECTS
O Kontabiliteti i menaxhmentit 5
O Raportimi financiar II 5
O Analiza e pasqyrave financiare 4
O Etika profesionale në kontabilitet dhe auditim 4
Z Kontabiliteti forenzik 4
Z Vlerësimi i bizneseve 4
Z Kontabiliteti ndërkombëtar 4
Z SNRF për NVM 4
Z SIK (sistemi informativ i kontabilitetit) 4

 

Në semestrin e V-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS

 

Viti i III-rë, Semestri i VI-të

O/Z Lëndët ECTS
O Kontabiliteti i ndërmjetëm financiar  4
O Auditimi i jashtëm 4
O Kontabiliteti i institucioneve financiare 4
Z Menaxhimi i performancës  4
Z Analiza Statistikore Financiare 4
Z Qeverisja Financiare 4
Z Parimet e Menaxhmentit Financiar 4
Z Menaxhimi i portfolios 4
O Punim diplome 6

 

Në semestrin e III-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS