Vendimi dhe Raportet e komisioneve vleresues për bashkëpunëtor të jashtëm

30 Qershor 2022
SHARE

Këshilli i Fakultetit Ekonomik në mbledhjen e mbajtur me 29 qershor 2022 shqyrtoj raportet e komisioneve vlerësuese lidhur me propozimet për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm të personelit akademik sipas konkursit ,,Për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të UP "Hasan Prishtina': per vitin akademik 2022/23" me nr prot 1/217 të datës 01.06.2022, merr këtë: 

 

Vendimi dhe Raportet e komisioneve Vleresuese për bashkëpunëtor të jashtëm në Fakultetit Ekonomik kliko

 

 

Vërejtje: Kandidatët e pakënaqur me këtë Vendim mund të parashtrojnë ankesë me shkrim brenda 8 ditëve nga dita e marrjes së vendirnit nga Keshilli i Fakultetit. Ankesat të dorëzohen në Arkivin e Fakultetit.