Rezultatet preliminare të provimit pranues (Afati Plotësues) për vitin akademik 2021/22 - Baçelor

29 Shtator 2021
SHARE

Rezultatet preliminare të provimit pranues (Afati Plotësues) për vitin akademik 2021/22 - Baçelor

Programi Banka dhe financa
Programi Banka dhe financa (Mali i Zi)
Programi Menaxhment
Programi Marketing
Programi Ekonomiks
Programi Kontabilitet
Programi Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment (Gjuhë Angleze)(BSc)

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, sipas rezultateve të shpallura, mund të parashtrojnë ankesë në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preleminare. Ankesat pranohen me datë 30.09.2021 dhe me datë 01.10.2021, deri në ora 16:00. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave, ditën e Hane ,  me datë 4.10.2021, duke filluar nga ora 10:00, në Amfiteatrin e Vogel të Fakultetit Ekonomik.
  
Shënim: Sipas paragrafit II, Pika 9 e Konkursit, kanë mbetur gjithsejt 203 vende të lira nga kategoritë të cilët i përkasin komunitetit jo shumicë dhe atyre nga jashtë Kosovës,sipas departamenteve si ne vijim :

1.Programi Banka dhe Financa 49 vende te lira.
2.Programi Menaxhment  56 vende te lira.
3.Programi Marketing 32 vende te lira.
4.Programi Ekonomiks 34 vende te lira.
5.Programi Kontabilitet 24 vende te lira.
6.Programi Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment (Gjuhe Angleze)(Bsc)   8 vende te lira.

 

Këto vende do të plotësohen sipas ranglistës së pikëve përfundimtare, me kandidatë që e kanë kaluar pragun e kalueshmërisë dhe që i takojnë komunitetit shumicë.