Njoftim /Në bazë të vendimit të Senatit nr. 2/394 të datës 28.10.2020 mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve baçelor

12 Shtator 2022
SHARE

Studentët e studimeve bachelor mund të regjistrojnë vitin vijues të studimeve nëse i plotësojnë kushtet si në vijim:

  • Vitin e II (dytë) të studimeve mund ta regjistrojnë ata studentë të cilët I kanë fituar 60% të numrit të përgjithshëm

të kredive të vitit I (parë) të studimeve.

  • Vitin e III (tretë) të studimeve mund ta regjistrojnë ata studentë të cilët i kanë fituar 50% të numrit të përgjithshëm

të kredive të vitit II (dytë) të studimeve

Nga Shërbimi studentëve.