NJOFTIM PËR APLIKANTËT NË KONKURSIN PLOTËSUES/STUDIMET BAÇELOR (AFATI II)

23 Shtator 2021
SHARE

Të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar përmes platformës Online, në konkursin  plotësues për pranim në studimet themelore-Bachelor për vitin akademik 2021/22, në kuadër të  Fakultetit Ekonomik dhe të cilët për shkak të gjendjes së pandemisë dhe  kufizimeve nga rrethana të ndryshme, nuk kanë arritur të dorëzojnë brenda afatit të caktuar  sipas konkursit dosjet fizike në fakultet, dorëzimi i dosjeve u mundësohet deri më datë 24.09.2021 në  ora 15.30 min, në fakultetin përkatës