Bachelor Ekonomiks

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Hyrje në Biznes 6
O Mikroekonomi 6
O Kontabilitet 6
O E drejta Biznesore 4
Z Sociologji Ekonomike 4
Z Etikë Biznesi 4
Z Gjuha e huaj (Angleze, Gjermane ose Frenge) 4

Në semestrin e I-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i I-rë, Semestri i II-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Makroekonomi 6
O Matematika për Ekonomistë 6
O Statistika 6
O Hyrje në Metodat e Hulumtimit 4
Z Udhëheqja e Biznesit 4
Z Historia e Mendimit Ekonomik 4
Z Krizat Ekonomike 4

Në semestrin e II-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i III-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Mikroekonomi e ndërmjetme 6
O Integrimi Ekonomik Evropian 6
O Matematika Financiare 4
O Financa 6
Z Taksat dhe Shpenzimet Publike 4
Z Teoria e Tregjeve Financiare 4
Z Gjuhë e Huaj e Ndërmjetme (Angleze, Gjermane ose Frenge) 4

Në semestrin e III-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i IV-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Makroekonomia e Ndërmjetme 6
O Analiza Statistikore dhe Ekonomike  4
O Ekonomia e Kosovës dhe BE  4
O Bazat e Biznesit Ndërkombëtar 6
Z Bazat e Menaxhmentit 6
Z Marketing  6
Z Ekonomiksi i Punës 4
Z Ekonomiksi i Dijes 4

Në semestrin e IV-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 10 ECTS.

 

Viti i III-rë, Semestri i V-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Ekonomiksi Menaxherial 6
O Bazat e Ekonometrisë  6
O Ekonomiksi Ndërkombëtar 6
O Punim Seminarik (Ekonomiks Aplikativ) 2
Z Menaxhimi i Informatave  6
Z Ekonomiksi i Migracionit 6
Z Bazat e Mikroekonomisë Aplikative 4
Z Rritja, Cikli i Biznesit dhe Politika Ekonomike 4

Në semestrin e V-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 10 ECTS.

 

Viti i III-rë, Semestri i VI-rë

O/Z  Lëndët ECTS
O Metodat dhe Teoria Ekonomike 6
O Ekonomiksi i Zhvillimit 6
Z Analiza e të Dhënave në Menaxhment dhe Ekonomiks 5
Z Ekonomiksi Digjital 5
Z Struktura dhe Rritja Ekonomike 5
O Tema e Diplomës 8

Në semestrin e VI-rë zgjedhen dy lëndë zgjedhore.