Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Studentëve

Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Studentëve (SEMS) është platformë e cila është krijuar nga Universiteti i Prishtinës, me qëllim të ofrimit të shërbimeve elektronike për Studentët. SEMS përbëhet nga disa module të cilat janë: moduli i aplikimit për regjistrimin e studentëve; moduli i notimit; moduli i pagesave studentore; moduli i kartelave studentore dhe të personelit; moduli i diplomave; moduli i sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit; moduli i kompetencave dhe përmbajtjeve mësimore; moduli i bibliotekës dhe module tjera sipas nevojës. Përmes SEMS mund të bëhet edhe vlerësimi dhe notimi i studentëve.
SEMS funksionon në bazë të rregullores së miratuar nga Senati i Universitetit të Prishtinës.

Linku për qasje ne SEMS   https://studenti.uni-pr.edu/