• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Lista e studentëve të pranuar me Ankesë

Bashkëngjitur janë vendimet e "Komisionit për shqyrtimin e ankesave" të kandidatëve që janë ankuar pranë Fakultetit Ekonomik, bazuar në konkursin për pranim të studentëve për vitin akadem...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për vitin Akademik 2014/2015

Bashkëngjitur keni rezultatet nga provimi pranues të afatit të parë në Fakultetin Ekonomik. Afati i parashtrimit të ankesave eventuale është më datë 25.07.2014 dhe 26.07.2014 duke filluar nga ora 1...

Më shumë

Orari i mbajtjes së provimit pranues të afatit të parë për vitin akademik 2014/15

Të nderuar aplikantë, bashkengjitur keni listat e provimit pranues sipas kohës dhe sallave te mbajtjes së provimit pranues. Ju lutem që t'i përmbaheni me saktësi kohës dhe sallës. Në të kundërtën, ...

Më shumë

VIZITA STUDIMORE NË UNIVERSITETIN E LINZ-it PËR DIZAJNIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË DOKTORATËS

Në kuadër të projektit “Modernizing the 3rd cycle at the University of Prishtina and Developing a PhD Program at the Faculty of Economics” është realizuar vizita studimore në Universite...

Më shumë

Lista e studentëve jashtë UP-së, të cilët i'u nënshtruan provimit kualifikues (Master)

Lista e studentëve jashtë UP-së, të cilët i'u nënshtruan provimit kualifikues (07.07.2014) dhe kanë plotësuar kriterin për regjistrim në studimet master.Për të shikuar listen Më shumë