Instituti Ekonomik

Formimi I Institutit ekonomik

Data e perfundimit te procesit te krijimit te Institutit ekonomik ( 26.02.2024) konsiderohet si date e
themelimit te Institutit ekonomik.


Prof.Dr. Berim Ramosaj (professor I Menaxhmentit dhe Lidershipit pran Fak. Ekonomik ) zgjedhert
Drejtor I Institutit nga Bordi( Keshilli) I Institutit.
Anetar te Bordit (keshillit)te Institutit ekonomik:


1. Prof. Visar Rrustem, Prof I Marketingut ne Fak.ekonomik (kryesues)
2. Prof. Sefer Avdiu, Prorektor per shkence pran Univ.H.Prishtina (anetar)
3. Prof. Aferdita Berisha, Profesoreshe informatikes ne ekonomi Fak.ekonomik (anetare)
4. Prof. Arben Hoti, Profesor I finacave ne Fak. Ekonomik pran Univ.H.Prishtina