Vendime
22, 13.1.2022, RREGULLORE PËR STUDIME THEMELORE - BAÇELOR
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Vendim i Këshillit Drejtues të UP-së, për lirim nga pagesa e semestrave e një kategorije të studentëve
Publikuar me: 22/12/2021 Shkarko
Vendim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik dhe administrativ të Universitetit të Prishtinës për vitin 2021 (2)
Publikuar me: 02/08/2021 Shkarko
Vendim i Senatit të UP-së, nga mbledhja e datë 30.04.2021 lidhur me pranimin e studentëve në studimet e doktoratës në F. Ekonomik dhe F. Mjekësisë
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
Vendim për kriteret e paraqitjes, vlerësimit dhe mbrojtjes së temave master
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
Vendim për aprovimin e listës me kandidatët e propozuar nga këshillat e fakulteteve për studime të doktoratës
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko