Historiku i Fakultetit

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” ka filluar të funksionoi në vitin akademik 1961/62 si njësi akademike e përbashkët me Fakultetit Juridik. Që nga viti akademik 1971/72, Fakulteti Ekonomik funksionon si njësi akademike brenda Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Fakulteti Ekonomik është institucion i përkushtuar në përgatitjen e individëve të shquar për marrjen e roleve udhëheqëse në komunitet përmes mësimit, kërkimit dhe praktikës në fushën e eknomisë.

Fakulteti Ekonomik ka për mision të përgatisë kuadro që kontribuojnë në progresin e përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror të Kosovës dhe më gjerë për të përparuar dijen globale në fushën e ekonomisë. Ky mision është në përputhje me misionin e Universitetit të Prishtinës si institucion publik i arsimit të lartë në Kosovë.

Ky mision tentohet të arrihet përmes:

 • përparimit të aktivitetit mësimor në studimet Bachelor, Master dhe Doktoraturë
 • reformave të vazhdueshme në lidhje me plan-programet, metodologjinë mësimore, aplikimit të literaturës bashkëkohore etj.,
 • angazhimit intensiv në hulumtime,
 • angazhimit të stafit akademik me përgatitje të lartë shkencore,
 • trajnimit të vazhdueshëm të stafit akademik,
 • përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës
 • shndërrimit në një qendër udhëheqëse për përparimin e dijes, të mendimit dhe shkollimit në lëmin e ekonomisë në rajon,
 • pjesëmarrjes së plotë në komunitetin rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë.

Fakulteti Ekonomik si njësi akademike e Universitetit të Prishtinës ka për vizion:

 • themelimin dhe sigurimin e një kulture institucionale për zhvillim të cilësisë;
 • bashkëpunimin me institucione ndërkombëtare të fushës së ekonomisë me qëllim të integrimit në rrjetet shkencore të fushës së ekonomisë;
 • implementimin e projekteve hulumtuese përmes Institutit për kërkime të Fakultetit Ekonomik.

Fakulteti Ekonomik momentalisht organizon tri nivele të studimit:

 •  Bachelor (studime tre vjeçare),
 •  Master shkencor (studime dy vjeçare),
 •  Doktoratura (studime tri vjeçare).

Fakultetit Ekonomik ofron këto programe të studimit:

 • Banka dhe financa (BSc, MSc, PhD)
 • Menaxhment (BSc, MSc, PhD)
 • Marketing (BSc, MSc, PhD)
 • Ekonomiks (BSc, MSc, PhD)
 • Kontabilitet (BSc)
 • Ekonomia e aplikuar dhe menaxhment (BSc)