Ekonomiks

Qëllimi i Programit Ekonomiks është të pajisë studentët me aftësitë për zgjidhjen e problemeve, për të mundësuar atyre që të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me përgjegjësi në fushat e ardhshme profesionale, në një ambient shkencor dhe praktik. Ky Program ofron njohuri të thella dhe një gamë të gjerë të shkathtësive mbi teoritë ekonomike dhe të biznesit, çështjet organizative dhe financimit duke përdorë metoda kuantitative dhe analitike.