Menaxhment

Programi i Menaxhmentit është i konceptuar t’i shtojë kapacitetet menaxhuese të invidivëde dhe t’i përgatisë menaxherët e rinj të organizatave, në kushtet kur aftësia vendimmarrëse dhe menaxhimi shkojnë përtej pozitave formale.  Përkundër mundesës së treguesve kuantitativë për tregun e punës, janë të panumërt shembujt e suksesit të studentëve, të cilët me studimet në programin e Menaxhmentit kanë pëftuar shkathtësitë e nevojshme për të marrë përgjegjësi menaxheriale në biznese dhe organizata të tjera. Zhvillimet tekniko-teknologjike të dekadave të fundit: automatizimi dhe robotizimi, nuk bëjnë asgjë tjetër veqse kontribuojnë në zvogëlimin e nevojës për punën fizike të njerëzve.  Në anën tjetër, nevoja për menaxherë të aftë ta çojnë përpara vizionin e organizatave është gjithnjë më e madhe në kushtet e një mjedisi dinamik dhe kompleks