Bachelor Menaxhment

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Mikroekonomia  6
O Matematika për ekonomistë 6
O E drejta biznesore 4
O Gjuhë e huaj I (Angleze, Gjermane, Frenge) 4
O Informatike 4
O Statistika 6

 

Viti i I-rë, Semestri i II-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Makroekonomia  6
O Kontabiliteti  6
O Hyrje ne biznes 6
Z Integrimet ekonomike evropiane 6
Z Menaxhimi i informative 6
Z Sociologjia ekonomike 4
Z Matematika financiare 4
Z Gjuhë e huaj e avansuar (Angleze, Gjermane, Frenge) 4

Në vitin e I-rë zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS.

 

Viti i II-të, Semestri i III-të

O/Z Lëndët ECTS
O Bazat e Menaxhmentit 6
O Marketing 6
O Hyrje në metodat e hulumtimit 4
O Informatikë biznesi 4
Z Menaxhimi i kostos 4
Z Kontrata në biznes 4
Z Menaxhment i distribuimit 4
Z Ekonomia e Kosovës dhe BE 4
Z Menaxhim i investimeve 4

Në semestrin e III-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-të, Semestri i IV-të

O/Z Lëndët ECTS
O Ndërrmarrësia dhe menaxhimi i biznesit të vogël 6
O Menaxhment i burimeve njerëzore 6
O Sjellje organizative 4
O Financat për biznes 4
Z Anaizë e të dhënave për menaxherë 4
Z Biznesi ndërkombëtar 4
Z Biznes elektronik 4
Z Analiza e pasqyrave financiare 4
Z Menaxhment i mediave sociale 4

Në semestrin e IV-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore.

 

Viti i III-të, Semestri i V-të

O/Z Lëndët ECTS
O Vendimmarrje menaxheriale 5
O Menaxhment i projekteve 5
O Mjedis biznesi 4
O Menaxhment i inovacionit 4
Z Etikë biznesi 4
Z Menaxhment i Organizatave Publike dhe Jofitimprurëse 4
Z Menaxhment i Bazave të të Dhënave 4
Z Komunikim biznesi 4
Z Dizajn organizativ 4

Në semestrin e V-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore.

 

Viti i III-të, Semestri i VI-të

O/Z Lëndët ECTS
O Menaxhment strategjik 4
O Menaxhment i Operacioneve 4
O Teknologjia Informatike e Menaxhimit të Projektit 4
Z Menaxhim i dijes 4
Z Menaxhimi i shpërblimit dhe performanca organizative 4
Z Menaxhment ndërkulturor 4
Z Menaxhim i riskut 4
Z Zhvillim karriere 4
O Diploma 6

Në semestrin e VI-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore.