Master Menaxhement

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti I, Semesteri I

O/Z Lëndët ECTS
O Metodologji  e kërkimit shkencor 8
O Metodat kuantitative në menaxhment 8
O Sistemi Informatik i Menaxhmentit 8
Z Menaxhment i Marketingut 6
Z Menaxhimi i ekipeve dhe dizajni i organizatës 6
Z Ekonomiksi menaxherial 6

Në semestrin e parë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti I, Semesteri II

O/Z Lëndët ECTS
O Ndërrmarrësia dhe menaxhim i biznesit te vogel 8
O Meneaxhimi strategjik i resurseve humane 8
O Lidershipi 8
Z Etika menaxheriale dhe përgjegjësia sociale 6
Z Menaxhimi në kontekstin global 6

Në semestrin e dytë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti II, Semesteri III

O/Z Lëndët ECTS
O Menaxhimi i avansuar financiar 8
O Menaxhmenti strategjik i avancuar 8
O Menaxhment i Inovacionit 8
Z Konsulencë biznesi 6
Z Modelim dhe analiza e avansuar e te dhenave 6

Në semestrin e tretë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti II, Semesteri IV

O/Z Lëndët ECTS
O Tezat e Masterit 30