Zgjedhja e lëndëve dhe grupeve në sems për semestrin veror të vitit akademik 2022/2023

16 Shkurt 2023
SHARE

Zgjedhja e lëndëve dhe grupeve në sems për semestrin veror të vitit akademik 2022/2023

  1. Njoftohen studentët se është hapur  SEMS për zgjedhjen e lëndëve, për studentët e nivelit BA dhe MA, me datë 16.02.2023. SEMS do të jetë i hapur për zgjedhjen e lëndëve deri me 26.02.2023, në ora 16:00.
  2. Zgjedhja e lëndëve në SEMS do të bëhet përmes përcaktimit të limiteve (limite fillestare që pastaj rishikohen sipas nevojës), sipas vendimeve në fuqi, ku studentët mund të zgjedhin lëndën përkatëse vetëm brenda limitit të përcaktuar nga Fakulteti Ekonomik . Në momentin kur plotësohet limiti i caktuar i numrit të studentëve në lëndën përkatëse dhe tek Profesori (grupi) përkatës, SEMS nuk lejon zgjedhjen dhe studentët duhet të zgjedhin grupin, respektivisht profesorin tjetër të asaj lënde. Kjo mënyrë e ndarjes bëhet me qëllim të ruajtjes së ndarjes proporcionale të studentëve në lëndë dhe duke pasur parasysh obligimet që rrjedhin nga Statuti i UP-së si dhe rregullorja në fuqi.
  3. Në rast se plotësohen limitet e numrit të studentëve për të gjitha grupet dhe profesorët përkatës të lëndës, atëherë Fakulteti Ekonomik do të bëjë rritjen (rishikimin)  e limiteve për të gjitha grupet në atë lëndë, në mënyrë propocionale për secilin grup.
  4. Rritja (rishikimi) e limiteve tek një grup i ligjëratave, nuk mund të bëhet, pa u plotësuar limitet në të gjitha grupet e lëndëve, sipas rregullores në fuqi.
  5. Rishikimi i nevojës për rritjen e limiteve të numrit të studentëve në grupe do të bëhet nga Zyra për mësim.
  6. Kurse për lëndët e gjuhëve të huaja (Angleze, Gjermane ) duhet të zgjedhin vetëm njërën prej tyre.
  7. Pas zgjedhjes së lëndës, nuk mund të kërkohet fshirja ose zgjedhja e serishme e lëndës tek profesori apo grupi tjetër, andaj para se të bëhet zgjedhja e lëndëve, duhet të shikohet paraprakisht orari mësimor.
  8. Moszgjidhja e lëndës në SEMS i privon studentët nga mundësia për të paraqitur provimin përkatës.
  9. Ndarja e studentëve në grupe dhe limitet në SEMS janë të përcaktuara, sipas ndarjes proporcionale dhe duke u bazuar në rregulloret në fuqi për krijimin e grupeve në UP si dhe obligimet që dalin nga Statuti i UP.