Informatë

26 Shtator 2023
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve baçelor se hapet afati  i dorëzimit të kërkesave për ndërrim të programit, vazhim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve  nga data 25.09.2023deri më 29.09.2023,në ora 15:00.

Dokumentacioni i nevojshëm për ndërrim të programit, vazhdim të studimeve, transfer dhe njohje të provimeve duhet të përmbajë:

·       Kërkesë (origjinal)

·       Vërtetimin për statusin e studentit, (origjinal).

·       Çertifikatën e notave (origjinal)

·       Indeksin apo kartelën identifikuese të studentit fotokopje.

 

Kandidatët për transfer përveç dokumentacionit të lartcekur duhet të kenë edhe programin mësimor dhe vendimin për akreditimin e programit mësimor (origjinal).

Dokumentacioni i kompletuar të protokolohet dhe të dorëzohet në zyrën për arkiv dhe protokoll të Fakultetit.

 

 

Nga shërbimi studentëve.