Vendimi i Këshillit të fakultetit për poziten 5

19 Tetor 2023
SHARE

Këshilli i Fakultetit Ekonomik në mbledhjen e mbajtur me 19.10.2023 aprovoj  raportin e  komisionit vleresues  për poziten 5 sipas konkursit me nr prot 1/909 të datës 01.08.2023. 

 Bashkangjitur :

Vendimi (shkarko)

Raporti  (shkarko)

 

Kandidatja e  pakënaqur ka të drejtë ankese pranë Komisionit për ankesa dhe parashtresa në nivel të fakultetit , brenda 8 ditëve nga dita e marrjes së këtij vendimi nga këshilli i fakultetit.