Rihapet SEMS për pagesë të semestrit  2021/22

21 Dhjetor 2021
SHARE

Afati për regjistrim të semestrave për studentët e tri niveleve të studimeve, të cilët nuk e kanë regjistruar semestrin dimëror të vitit akademik 2021/22 dhe për studentët të cilët nuk i kanë regjistruar/vërtetuar semestrat e viteve paraprake siç parashihet me Vendimin nr. 4-74, 10.12.2021 të KD-së, nga data 21.12.2021 do jetë i hapur deri më datë 30.12.2021.