Doktorate Marketing

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O    
O    
O    
Z    
Z    

 

Viti i I-rë, Semestri i II-të

O/Z Lëndët ECTS
O    
O    
O    
Z    
Z