Bachelor Marketing

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Mikroekonomia 6
O Matematika për ekonomistë 6
O E drejta biznesore 4
O Gjuhë e huaj I (Angleze, Gjermane, Frenge) 4
O Informatikë 4
O Statistika  6

 

Viti i I-rë, Semestri i II-të

O/Z Lëndët ECTS
O Makroekonomia  6
O Kontabiliteti  6
O Integrimet ekonomike evropiane 6
Z Hyrje ne biznes 6
Z Sociologjia ekonomike 4
Z Matematika financiare 4
Z Gjuhë e huaj (Angleze, Gjermane, Frenge) 4

 

Në semestrin e II-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS

 

Viti i II-rë, Semestri i III-të

O/Z Lëndët ECTS
O Marketingu 6
O Bazat e Menaxhmentit 6
O Menaxhimi i distribuimit 5
O Marketingu B2B 5
Z Marketingu 3.0 4
Z Financat per biznes 4
Z Menaxhimi i kostos 4
Z Marrëdhëniet me publikun 4
Z Biznesi komunikimi dhe kultura ne MK 4

 

Në semestrin e III-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore, gjegjësisht 8 ECTS

 

Viti i II-rë, Semestri i IV-të

O/Z Lëndët ECTS
O Menaxhimi i produkteve 4
O Menaxhimi i çmimeve 4
O Biznesi ndërkombëtar 6
O E-Marketingu 4
Z Marketingu në shitje me pakicë 4
Z Marketingu dhe përgjegjësia sociale 4
Z Marketingu ne banka dhe institucione financiare 4
Z Menaxhimi i burimeve njerzore 4
Z Menaxhimi i dijes 4
Z Etike biznesi 4
Z E drejta konsumatore dhe konkurenca 4

 

Në semestrin e IV-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS

 

Viti i III-rë, Semestri i V-të

O/Z Lëndët ECTS
O Marketingu ndërkombëtar 5
O Promocioni  4
O Dizajni i produktit 4
O Sjellje konsumatore I 5
Z Komunikimi dhe diferencat kulturore 4
Z Menaxhimi i mediave sociale 4
Z Menaxhimi i brendit  4
Z Menaxhimi i investimeve 4
Z Marketingu i NVM-ve 4
Z Analiza financiare per biznes 4

 

Në semestrin e V-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS

 

Viti i III-rë, Semestri i VI-të

O/Z Lëndët ECTS
O Strategjitë e marketingut 4
O Marketingu i shërbimeve 4
O Kërkime marketingu 4
Z Vendimmarrja në Marketing 4
Z Menaxhimi i raporteve me klientin 4
Z Metodat statistikore ne Marketing 4
Z Marketingu ne turizem 4
Z Modelet e Marketingut 4
Z Marketingu ne industrine farmaceotike 4
O Diploma 6

 

Në semestrin e VI-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore, gjegjësisht 12 ECTS