Master Marketing

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti I, Semester I

O/Z Lëndët ECTS
O Metodologjia e hulumtimeve 8
O Menaxhii i marketingut 8
O Komunikimi i integruar i marketingut 8
Z Shitja personale dhe negocimi 6
Z Green marketing dhe pergjegjsia sociale 6

Në semestrin e parë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti I, Semester II

O/Z Lëndët ECTS
O Modelet e aplikuara te kërkimeve te tregut 8
O Sjellja konsumatore II 8
O Strategjitë e avancuara te marketingut 8
Z Sistemi informatik i marketingut 6
Z Menaxhimi i diferencave kulturore 6

Në semestrin e dytë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti II, Semester III

O/Z Lëndët ECTS
O Marketingu ndërkombëtar 2 8
O Marketingu i inovacioneve 8
O Modelet e avancuara te marketingut 8
Z Marketingu digjital dhe mediat sociale 6
Z Menaxhimi i NVM-ve dhe ndërmarrësia 6

Në semestrin e tretë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

Viti II, Semester IV

O Lëndët ECTS
O Tezat master 30