Master Banka dhe Financa

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Ekonometri dhe metodat empirike  8
O Menaxhimi i riskut në banka 8
O Financat e avancuara 8
Z Makroekonomia 2 6
Z Mikroekonomia 2 6
Z Menaxhimi i kostos 6

Në semestrin e parë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti i I-rë, Semestri i II-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Financat e korporatave 2 8
O Financa ndërkombëtare të avancuara 8
O Financa publike të avancuara  8
Z Menaxhmenti financiar i avancuar 6
Z Kontabiliteti financiar dhe raportimi  6
Z E drejta financiare evropiane 6

Në semestrin e dytë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i III-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Menaxhment bankar i avancuar  8
O Analiza e pasqyrave financiare 8
O Tregjet financiare të avancuara 8
Z Kontabiliteti i institucioneve financiare 6
Z Instrumentet derivative 6
Z Zhvillimet dhe krizat financiare 6

Në semestrin e tretë zgjedhen një lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i IV-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Tezat e Masterit 30