Bachelor Banka dhe Financa

Planprogrami me Syllabuse
(për t'i parë syllabuset klikoni mbi lëndën përkatëse)

 

Viti i I-rë, Semestri i I-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Mikroekonomia I  6
O Matematika për ekonomistë 6
O E drejta biznesore 4
O Gjuhë e huaj I (anglisht, gjermanisht dhe frengjisht) 4
O Informatika 4
O Integrimi Ekonomik Evropian 6

 

Viti i I-rë, Semestri i II-rë

O/Z Lëndët ECTS
O Makroekonomia I 6
O Kontabilitet 6
O Statistikë  6
Z Ligjet dhe tatimet në biznes  4
Z Matematika financiare 4
Z Sociologji ekonomike 4
Z Bazat e biznesit 4
Z Sistemi monetar evropian 4

Në semestrin e II-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i III-të

O/Z Lëndët ECTS
O Financat 6
O Menaxhimi i riskut dhe sigurimet 6
O Analiza financiare 6
Z Vlerësimi financiar i bizneseve 4
Z Hyrje në metodat e hulumtimit   4
Z Financat personale 4
Z Qeverisja korporative  4
Z Kontabiliteti i kompanive të sigurimit 4

Në semestrin e III-të zgjedhen tri lëndë zgjedhore.

 

Viti i II-rë, Semestri i IV-të

O/Z Lëndët ECTS
O Financat e korporatave 6
O Financat ndërkombëtare 6
O Buxheti publik dhe thesari 5
O Kontabiliteti Financiar 5
Z E drejta dhe etika  bankare 4
Z Ndërmarrësia  4
Z Gjuhë e huaj II (Anglisht, Gjemanisht) 4
Z Bazat e kontabilitetit të kostos 4

Në semestrin e IV-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i III-rë, Semestri i V-të

O/Z Lëndët ECTS
O Bankat dhe afarizmi bankar 5
O Tregjet financiare  5
O Menaxhmenti financiar 6
O Bazat e ekonometrisë 6
Z Analiza statistikore financiare 4
Z Marketingu i shërbimeve në institucionet financiare 4
Z Hyrje në Investime  4
Z Financat bihejvioristike 4

Në semestrin e V-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore.

 

Viti i III-rë, Semestri i VI-të

O/Z Lëndët ECTS
O Financat publike 6
O Menaxhmenti bankar 6
O Tatimet dhe strategjia e biznesit 4
Z Ekonomia monetare  4
Z Menaxhmimi i portfolios 4
Z Kontabiliteti i bankave 4
Z Auditimi 4
O Punim diplome 6

Në semestrin e VI-të zgjedhen dy lëndë zgjedhore.