Bachelor Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment

 

 

Planprogrami me Syllabuse    
(për t'i parë syllabuset e lëndëve, klikoni mbi lëndën përkatëse)
       
Viti i I-rë, Semestri i I-rë
 
   
       
O/Z Lëndët ECTS  
O Matematika për Ekonomistë 6  
O Mikroekonomi 6  
O Kontabilitet 6  
O E drejta Biznesore 4  
Z Gjuha e huaj (Gjermane ose Frenge) 4  
Z Sociologji ekonomike 4  
Z Etikë Biznesi 4  
       
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS
       
       
       
Viti i I-rë, Semestri i II-të    
       
O/Z Lëndët ECTS  
O Makroekonomi 6  
O Integrimi Ekonomik Evropian 6  
O Statistika 6  
O Ekonomiksi digjital 4  
Z Udhëheqja e Biznesit 4  
Z Struktura dhe Rritja Ekonomike 4  
Z Krizat Ekonomike 4  
       
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS
       
       
Viti i II-të, Semestri i III-të    
       
O/Z Lëndët ECTS  
O Mikroekonomi e ndërmjetme 6  
O Ekonomia e Kosovës dhe BE  4  
O Matematika Financiare 6  
O Ekonomiksi Ndërkombëtar 6  
Z Marketing  4  
Z Ekonomiksi i Migracionit 4  
Z Gjuhë e Huaj e Ndërmjetme (Gjermane ose Frenge) 4  
       
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS
       
       
Viti i II-të, Semestri i IV-të    
       
O/Z Lëndët ECTS  
O Makroekonomia e Ndërmjetme 6  
O Bazat e ekonometrise 6  
O Ekonomiksi i Punës 6  
O Economiksi i sektorit publik 4  
Z Bazat e Menaxhmentit 4  
Z Bazat e Mikroekonomisë Aplikative 4  
Z Teoria e Tregjeve Financiare 4  
       
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS
       
       
       
       
Viti i III-të, Semestri i V-të    
       
O/Z Lëndët ECTS  
O Teoria ekonomike e firmës, biznesi dhe qeveria 6  
O Ekonometri e aplikuar 6  
O Ekonomiksi i Zhvillimit 6  
O Ekonomiksi i sjelljes 4  
Z Menaxhimi i Informatave  4  
Z Historia e Mendimit Ekonomik 4  
Z Ekonmiksi i Dijes 4  
       
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 8 ECTS
       
       
       
Viti i III-të, Semestri i VI-të    
       
O/Z Lëndët ECTS  
O Ekonomiksi i aplikuar  6  
O Ekonomiksi monetar 6  
Z Ekonomiksi i burimeve natyrore 5  
Z Ekonomiksi i ndermarresise dhe inovacionit  5  
Z Rritja, Cikli i Biznesit dhe Politika Ekonomike 5  
O Tema e Diplomës 8  
       
Nga lëndët zgjedhore studentë duhet të akumulojnë 10 ECTS
       

 

 

Planeprogrami (shkarko)

Syllabuset shqip (shkarko)

Syllabusi Anglisht (shkarko)