Rezultatet e provimeve Master
Rez. Kolk I - Financat Publike te Avancuara_Prof.Dr.Drita Konxheli
Publikuar me: 05/05/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit_Menaxhimi i strategjive të marketingut 2 Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Metodologji e kerkimit shkencor _Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 03/03/2022 Shkarko
Instrumentet derivative_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 02/03/2022 Shkarko
Menaxhmenti bankar i avancuar_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 02/03/2022 Shkarko
, Metodologjia e hulumtimeve_MK_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 02/03/2022 Shkarko
Financat avancuara_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 25/02/2022 Shkarko
Makroekonomi II Master _Prof.Dr.Sinan Ademaj Janar 2022 (1)
Publikuar me: 23/02/2022 Shkarko
Sistemi informatik i menaxhmentit _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i BVM_Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 21/02/2022 Shkarko
Ekonomiksi Industrial_Prof.Dr.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Analiza Ekonomike e Firmes_Prof.Dr. Luljeta Elezaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Metodologjia e Hulumtimit_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Financat nderkombetare te avancuara_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Financat avancuara nderkombetare_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 18/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i Marketingut_Prof.Dr. Nail Reshidi
Publikuar me: 17/02/2022 Shkarko
Green marketingu dhe Pergjegjesia Sociale_Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 16/02/2022 Shkarko
Menaxhmi i riskut ne banka _Prof.Dr.Muhamet ALiu
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Metodologjia e hulumtimeve_Prof.Dr.Rahmije Mustafa.docx
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i inovacioneve_Prof.Dr.Aferdita Berisha
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Financat e korporatave 2_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Tregjet financiare te avansuara_Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 14/02/2022 Shkarko
Ekonomiksi Menaxherial_Prof.Leke Pula (2)
Publikuar me: 11/02/2022 Shkarko
Marketingu Ndërkombëtar II_Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i kostos_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Kontabiliteti i avancuar i menaxhmentit_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 07/02/2022 Shkarko
Menaxhimi i bazes se te dhenave II _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Menaxhimi i strategjive te marketingut 2 (Prof. Dr. Nail Reshidi)
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Sistemi informatik i menaxhmentit_Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 30/01/2022 Shkarko
Ekonomiksi Menaxherial_Prof.Leke Pula
Publikuar me: 27/01/2022 Shkarko
Menaxhimi i diferencave kulturore_Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Menaxhimi i distribucionit dhe tregtise_Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 24/01/2022 Shkarko
Kompania multinacionale ne ekonominë e globalizuar _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 21/01/2022 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit ngalenda _Kontabiliteti i menaxhmentit II_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 20/01/2022 Shkarko
Rez. e koll. 1dhe 2 -Makro e avancuar_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Fiancat e korporatave II_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 09/01/2022 Shkarko
Tregjet dhe institucionet financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 29/12/2021 Shkarko
Metodologjia e Hulumtimit _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Financat nderkombetare te avancuara_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Financat e avancuara nderkombetare _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Financat avancuara_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 27/12/2021 Shkarko
Makroekonomia II_Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Ekonomiksi Industrial_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Ekonomiksi i personelit _Prof.Lujeta Elezaj
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i Marketingut (Prof. Dr. Nail Reshidi)
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Strategjite e Marketingut II (Prof. Dr. Nail Reshidi)
Publikuar me: 21/12/2021 Shkarko
Rez. e koll. 1 -Makro e avancuar_Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 20/12/2021 Shkarko
Kontabiliteti i avancuar i menaxhment_Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 18/12/2021 Shkarko
KMN ne ekonominë e globalizuar _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Makroekonomia e avancuar _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Rezultatet _Kolk1_MAF_MASTER_Dhjetor_Prof.Dr.Drita Konxheli _2021
Publikuar me: 13/12/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lenda Zhvillimet dhe krizat financiare _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Rezultatet Metodologji e hulumtimeve_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 28/10/2021 Shkarko
Financat avancuara _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 20/10/2021 Shkarko
Financat e avancuara nderkombetare _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 20/10/2021 Shkarko
Financat nderkombetare te avancuara_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 20/10/2021 Shkarko
Metodologjia e Hulumtimit _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 20/10/2021 Shkarko
Menaxhment bankar II_Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Menaxhimi I BVM-ve dhe Ndermarresia_Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Metodologji e Kerkimit Shkencor_Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 19/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i Strategjive te Marketingut - Prof. Dr. Nail Reshidi
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
KMN ne ekonominë e globalizuar _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
KMN ne ekonominë e globalizuar _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 16/10/2021 Shkarko
Kontabilitet i Avancuar i Menaxhmentit(Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 14/10/2021 Shkarko
Etika e biznesit dhe përgjegjësia sociale_Prof.Dr.Nagip Skenderi
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe raportimi _Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Kontabiliteti i Menaxhmetit _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 12/10/2021 Shkarko
Ekonomiksi i personelit _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Makroekonomi II (Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i Marketingut - Prof. Dr. Nail Reshidi
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Menaxhimi i diferencave kulturore _Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Marketingu nderkombetar II _Prof.Dr.Visar RRustemi
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Tregjet Financiare _Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 05/10/2021 Shkarko
Menaxhmenti Strategjik II_Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 05/10/2021 Shkarko
Sistemi infortmatik i menaxhmentit _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 04/10/2021 Shkarko
Metodologji te hulumtimeve_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
MRH_Master _Prof.Dr.Enver Kutllovci (2)
Publikuar me: 28/09/2021 Shkarko
Financat publike te avaancuara _Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 26/09/2021 Shkarko
Financat e korporatave _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 23/09/2021 Shkarko
Ekonomiksi Industrial_Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Audtimi dhe sherbimet e sigurise _Prof.Dr.Hysen Ismajli
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Makroekonomi e avancuar _Prof.Dr.Myrvete Badivuku
Publikuar me: 15/09/2021 Shkarko
Menaxhimi i distribuicionit dhe tregtise _Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
NJOFTOHEN STUDENTET E STUDIMEVE MASTER SE KONSULTIMET NE LENDEN FINANCAT E KORPORATAVE 2 MBAHEN ME 23.07.2021, NE ORA 9.
Publikuar me: 22/07/2021 Shkarko
Financat e Korporatave II _Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Kontabiliteti financiar dhe raportimi_Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 19/07/2021 Shkarko
Metodologjia e Hulumtimit _Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Financat e avancuara nderkombetare_Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Metodologji e hulumtimeve, Marketing_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Metodologji e hulumtimeve, Ekonomiks_Prof.Dr.Rahmije Mustafa
Publikuar me: 15/07/2021 Shkarko
Financat avancuara Prof.Dr.Driton Balaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Ekonomiksi i personelit _Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 13/07/2021 Shkarko
Menaxhimi i Strategjive te Marketingut_Prof.Dr.Nail Reshidi
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Ekonomiks Menaxherial I_Prof.Lekë Pula
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Rezultater e provimit nga lenda Makroekonomi II Prof.Dr.Sinan Ademaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit në lëndën Metodologji e Kërkimit Shkencor Prof.Dr.Besnik Krasniqi
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhmenti strategjik II Prof.Dr.Enver Kutllovci
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimi nga lenda Menaxhmenti i resurseve humane Prof.Dr.Enver Kutllovci.
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Kontabiliteti i Avancuar Financiar Prof.Dr.Rrustem Asllanaj
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kontabiliteti i avancuar i menaxhmentit Prof.Dr.Skender Ahmeti
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Komunikimet e Integruara Marketing Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Auditmi dhe sherbimet e sigurise Prof.Hysen Ismajli
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi strategjik I Burimeve Njerezore Prof.Dr.Ymer Havolli
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lenda Komunikimet e Integruara Marketing Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Ekonomiksi industrial Prof.Luljeta Elezaj
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhment Bankar II Prof.Dr.Gazmend Luboteni
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Tregjet dhe institucionet Financiare Prof.Dr.Safet Merovci
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i distribucionit dhe tregtise Prof.Dr.Visar Rrustemi
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Financat publike te avancuara Prof.Alban Elshani
Publikuar me: 29/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit Marketingu Bankar II Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit Green marketingu dhe Pergjegjesia shoqerore Prof.Dr.Fatos Ukaj
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Kompania multinacionale ne ekonomine e globalizuar (Prof.Dr. Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i bazes se te dhenave II _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Sistemi Informatik i menaxhmentit _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Sistemi Informatik i marketingut _Prof.Dr.Mihane Berisha
Publikuar me: 25/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lenda Sistemi Integral i Promocionit (Prof.Dr.Fatos Ukaj)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lenda Marketingu nderkombetar (Prof.Dr.Visar Rrustemi)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Makroekonomia e avancuar (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 19/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhimi i diferencave kulturore (Prof.Dr.Visar Rrustemi)
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokviumit nga lënda KMN në Ekonominë e globalizuar (Prof.Dr.Myrvete Badivuku)
Publikuar me: 03/06/2021 Shkarko